Logo

     
     


CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE SPIEGEL- LAAT MAAR ZIEN WIE JE BENT!

Ieder kind is uniek en mag zichzelf laten zien zoals hij of zij is. Ieder kind heeft kwaliteiten en wij willen deze graag samen met de kinderen ontdekken en uitbouwen. Op De Spiegel is veel aandacht voor de hoofdvakken: taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. Maar de school besteedt ook zeker aandacht aan bewegingsonderwijs, dans, drama, tekenen, handvaardigheid en muziek.
Wij willen kinderen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven en hun persoonlijkheid benadrukken. Leerlingen mogen trots zijn op zichzelf, op hun cultuur en levensbeschouwing. Als een kind in de spiegel kijkt, mag het van zichzelf zeggen dat het mooi is zoals het is. 
 
 

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE SPIEGEL...

 
1…biedt Christelijk onderwijs in de gemeente Dalfsen.
De Spiegel is een christelijke basisschool die open staat voor alle leerlingen en ouders die de voorkeur geven aan Christelijk onderwijs, maar ook voor diegene die om andere redenen voor onze school kiezen en mee willen doen met zingen, bidden, luisteren naar Bijbelverhalen en levensbeschouwelijke vorming. Aan ouders die hun kinderen aanmelden op onze school vragen wij om de uitgangspunten van het Christelijk onderwijs te respecteren.

In de praktijk betekent dit dat leerlingen wordt geleerd de waarden en normen uit de Bijbel te verstaan en er naar te leven. Leerkrachten voelen zich persoonlijk aangesproken door de Bijbel. Zowel leerlingen, ouders en leerkrachten dragen zorg voor, leven mee met en zien om naar de ander, zijn naaste. De Spiegel is één van de christelijke basisscholen die valt binnen vereniging Floreant (www.floreantscholen.nl)


2 …staat voor (zelf)reflectie.
Op De Spiegel leren de kinderen te reflecteren op hun eigen gedrag. Dit is belangrijk om nu en later goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Elke week is er aandacht voor sociale vorming. Kinderen leren omgaan met zichzelf en met anderen. Binnen de school werken wij met de kanjertraining. Door middel van de kanjertraining bieden wij kinderen handvatten in sociale situaties als bijvoorbeeld jezelf voorstellen, iets aardigs zeggen, samenwerken, zelfvertrouwen en vriendschappen.
 

3…staat voor goed onderwijs.
Christelijke basisschool De Spiegel is een brede zorgschool. Wij willen mogelijkheden bieden voor zoveel mogelijk kinderen, ook de kinderen die behoefte hebben aan speciale zorg. Zorgverbreding geldt niet alleen voor kinderen met leerachterstanden en/of gedragsproblemen maar ook voor kinderen die juist een voorsprong hebben, bijvoorbeeld voor (hoog)begaafde kinderen. Waar nodig bieden wij directe hulp binnen de klas aan de instructietafel of buiten de klas door middel van remedial teaching.
 
Wij werken met een online-leerlingvolgsysteem en een individueel leerlingdossier van groep 1 t/m 8. Op deze manier houden wij de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld.
 
Wij streven naar een veelzijdige ontplooiing in een stimulerende omgeving en proberen kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij.
 
Wij zijn actief bezig om aan de door overheid vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs te blijven voldoen. Dit met behulp van de moderne leer- en hulpmiddelen.


4. … is een lerende school.
De Spiegel is een stageschool waar doorlopend studenten van de opleiding onderwijsassistent en/of leerkracht basisonderwijs door onze leerkrachten worden begeleid tot toekomstige collega’s. Deze studenten komen van verschillende scholen uit de omgeving van Dalfsen.

Het is tevens een school waar leerkrachten de ruimte en mogelijkheden krijgen om hun eigen kennis en vaardigheden up-to-date te houden door middel van (bij)scholing. Tevens krijgen leerkrachten  door regelmatig overleg en collegiale consultatie ruimte om van elkaar te leren.
 
“Een kind laat zich ondeugend, nieuwsgierig, onderzoekend zien en
daagt ons uit om er op in te gaan. Misschien houdt het ons ook wel een spiegel voor.”
 


NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Neem dan eens een kijkje in De Spiegel. Het is mogelijk de school te bekijken en de sfeer te proeven en kennis te maken met de leerkrachten. Maakt u hiervoor gerust een afspraak met de directeur of zijn plaatsvervanger. Mocht u na dit gesprek, de kennismaking met de school en het lezen van deze informatiefolder besluiten uw kind aan te melden dan ontvangt u van ons de schoolgids met daarin de nodige informatie. Twee weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij een aantal dagdelen alvast komen wennen.
 
Alle genoemde zaken worden uitgebreider beschreven in de schoolgids en het schoolplan. 
 
 
Het Schoolteam,
Christelijke basisschool De Spiegel, te Dalfsen