Logo


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In een GMR zitten o.a. leden van medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen binnen de vereniging. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken scho(o)l(en). Bekijk voor meer informatie de website van onze vereniging.


Namens onze school hebben de volgende personen zitting in de GMR:

- Yvonne Boers (groepsleerkracht)

- Ronald Bronger (ouder)

De GMR vergadert minimaal 4 keer per jaar.