Logo


In een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten o.a. leden van medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De GMR vergadert minimaal 4 keer per jaar en behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen binnen de vereniging. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken scho(o)l(en).

Bekijk voor meer informatie de website van onze vereniging.

Namens onze school hebben de volgende personen zitting in de GMR: Miranda van Lohuizen - groepsleerkracht.

Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018
Klik hier voor het jaarverslag 2018-2019
Klik hier voor het jaarverslag 2019-2020