Logo


De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel ouders als personeel. De MR spreekt daarmee voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van het schoolbeleid en hetgeen de schooldirectie van CBS de Spiegel doet en voorstelt. Belangrijke instrumenten van de MR daarbij zijn het instemming- en adviesrecht. Daarnaast fungeert de MR als klankbord voor schooldirectie bij verscheidene vraagstukken en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies. Dit in een transparante setting: de vergaderingen van de MR zijn openbaar en de verslagen van deze overleggen worden gepubliceerd op de website van De Spiegel. De MR van CBS De Spiegel bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden.  

Namens ouders: Peter van Drielen (voorzitter), Eefke Bosch en Herma Kok. 

Namens personeel: Joan Kruithof, Inge Verkouw en Judith Scheppink. 

 De MR is benaderbaar voor diverse vraagstukken. Er kan altijd contact worden opgenomen met een van de MR-leden. Dit kan per mail of op het schoolplein/in de school. Het e-mailadres van de MR is mr@cbsdespiegel-dalfsen.nl. 

Klik hier voor het 
Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad


Klik hier voor het Jaarverslag 2015-2016
Klik hier voor het Jaarverslag 2016-2017
Klik hier voor het 
Jaarverslag 2017-2018