Logo

          


VISIE
Op CBS De Spiegel bieden wij kwalitatief goed, eigentijds, veilig, gelukkig en gezond onderwijs. We nemen de tijd om leerlingen te zien en te helpen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Als team zijn wij er voor leerlingen, ouders en elkaar. We doen dit door ervaringen te delen, plezier te hebben en dit uit te stralen. We waarderen, stimuleren en ontwikkelen elkaars kwaliteiten en benutten die op een positieve manier. Hierbij voelen we de ruimte om onszelf te zijn. 

Op CBS De Spiegel werken we enthousiast samen: leerlingen, ouders en team. We gaan uit van elkaars beste bedoelingen, luisteren naar elkaar en geven elkaar feedback. 

In onze communicatie zijn wij éénduidig en duidelijk. We zorgen ervoor dat iedereen tijdig wordt geïnformeerd. We communiceren vanuit postieve verwachtingen.

In 2023 staat De Spiegel bekend als christelijke school waar iedereen gehoord en gezien wordt, zich veilig voelt en zijn kwaliteiten heeft leren kennen en ontwikkelen.


MISSIE
Wij formuleren de missie in algemene doelstellingen. Deze zijn op te vatten als richtgevende uitspraken, die in het schoolplan nader zijn uitgewerkt. Hieronder wordt de missie in zes kernwaarden weergegeven:

Onze school is een open Christelijk basischool. Dit betekent dat de school open staat voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan Christelijk onderwijs, maar ook voor diegenen die om andere redenen voor onze school kiezen. Aan ouders die hun leerlingen aanmelden, vragen wij om de uitgangspunten van het Christelijk onderwijs te respecteren. 

Persoonlijkheidsvorming. De school heeft een opvoedende taak, die gericht is op de persoonlijkheidsvorming. De leerstof, vaardigheden en houdingen die op onze school worden overgedragen, staan ten dienste van deze persoonlijkheidsvorming. 

Ontwikkeling naar eigen aard en aanleg. Onze school stelt het kind in de gelegenheid om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen op het sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en zintuiglijke vlak. 

Competentie, automonie, relatie. Wij willen inspelen op verschillen tussen kinderen en maximaal tegemoet komen aan de drie basisbehoeften competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf) en relatie (ik hoor erbij). 

Onze leerling in de samenleving. Onze school wil kinderen leren dat elke samenleving behoort te zorgen voor een leefbare wereld en welzijn voor iedereen.

Geleerd te leren. Kinderen die van onze school af komen hebben geleerd te leren. 

Wilt u meer lezen over onze school? Bekijk dan ook ons schoolplan 2019-2023 onder het kopje informatie.